Vrdelska cesta 13/1, 34128 - TRST
Str. di Guardiella 13/1, 34128 - TRIESTE
e-mail: tsps010006@istruzione.it
Davčna koda: 80016570329
Telefon: 040-568482
Fax: 040-351130


Dobrodošli na spletni strani liceja Franceta Prešerna.

Licej Franceta Prešerna je višja srednja šola s slovenskim učnim jezikom. Ponuja štiri smeri splošno-izobraževalnega značaja in dobro pripravo za nadaljevanje študija na katerikoli univerzitetni fakulteti oz. za vključevanje v razne poklicne dejavnosti. Naš zavod goji slovenski jezik in kulturo ter poznavanje lastne kulturne dediščine; slovensko identiteto krepi tudi v ustvarjalnem sožitju z matico, istočasno pa vzgaja v duhu evropskega državljanstva.

Smeri so petletne, delijo se na dva bienija in zadnji letnik. V prvem bieniju dijak utrjuje znanje, se uvaja v zahtevnejši način dela, pridobiva osnove za nadaljnji študij; v drugem bieniju širi svoje kulturno obzorje, poglablja znanje, ga sistematizira. Zadnji letnik je namenjen zlasti pripravi na državni izpit. Letos smo prvič uvedli kratki teden za vse prve razrede.

Diplome in naslovi, pridobljeni na liceju Franceta Prešerna, imajo polnopravno veljavo.

Naša ponudba

Licej F. Prešerna se odlikuje po razgibani šolski ponudbi. Gojimo poglobljene stike s številnimi obmejnimi in evropskimi šolami. Že desetletje se četrti razredi udeležujejo izmenjave s švedsko šolo Vasaskolan. Letos si bodo prvič ogledali biološki laboratorij v severni Norveški. Letos nas po~ezujejo skupni projekti s klasično gimnazijo iz Novega mesta, s štirimi slovenskimi in italijanskimi šolami tostran in onstran meje, s tržaškimi liaeji Galilei, ObErdan in Dante> Predvidene so enmdnevne in veČdfevne ekskurzije, ogled razstav in ledaliških predstav.

DijakinjE i dijaji se uspešno udeležujejo tekmovanj kz slovenskega in italijanskega jezika in književnosti, latinščine, likovne umetnosti, oatemati+e, informatike, kemije, astronomije, športnih veščin in šaha; imajo možnost zunanjega preverjanha znanja tujih jezikov. Posebno mesto imajo pobude za pridobivanje kompetenc na področih gledališke, m%dkulturne in zdravStveje v{goje, zgodovine, umdtnosti, športnih veEčin. Module poučevanj nejezikovnega predmeta v tujem jeziku »CLIL« izvajamo od drugega do četrtega razreda. Letos gostimo tri univerzittne stažiste iz Rusije, Brazilije in Moldavije,"oi dijake učijo tehnike pomnjenja.

Vsako leto vabimo priznane predavatelje, izvedence različnih strok in literarne ustvarjalce, med katerimi bo letos pisatelj Drago Jančar. Šola sodeluje s številnimi znanstvenimi ustanovami, npr. s Tržaško univerzo pri promociji znanstvenih diplom. V okviru informatike deluje spletna učilnica, v okviru umetnostne vzgoje pa delavnice ARS-kluba.

Znanstveni licej
Znanstveni licej - Uporabne znanosti
Jezikovni licej
Klasični licej

Primerjaj predmetnike štirih licejev

.........